Regulamin obiektu

Zanzibella Hotel & Spa LTD, będzie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1

1. Apartamenty w Zanzibella Hotel & Spa wynajmowane są Gościom na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 2.00 pm. w dniu przyjazdu, oraz kończy się o godzinie 10.00 am. Po godz. 10.00 am., naliczana będzie opłataza przedłużenie doby hotelowej.

3. Kwota tytułem opłaty za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu podczas zameldowania w Zanzibella Hotel & Spa.

4. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania niezwłocznie po przyjeździe w recepcji Zanzibella Hotel & Spa. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z jego wizerunkiem.

5. W przypadku przedłużenia pobytu przez Gościa Zanzibella Hotel & Spa, powinien on zgłosić taką informację w recepcji Zanzibella Hotel & Spa do godziny 9.00 am. dnia, w którym upływa termin pobytu.

6. Zanzibella Hotel & Spa może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku pełnego obłożenia apartamentów.

7. Przy organizacji imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

8. Osoby nie zameldowane w Zanzibella Hotel & Spa, mogą przebywać w apartamentach hotelowych od godziny 7.30 am. do 10.00 pm.

9. W przypadku wcześniejszej rezerwacji (również przy użyciu rezerwacji on-line) stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 50 % ogólnej kwoty pobytu. Zanzibella Hotel & Spa ma prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa – rejestracja środków w wysokości 50 %. Osobom nie posiadającym rezerwacji Zanzibella Hotel & Spa nie gwarantuje zakwaterowania.

10. W przypadku anulowania rezerwacji z winy Gościa, przed planowanym przyjazdem zadatek pozostaje na rzecz Zanzibella Hotel & Spa oraz jest bezzwrotny.

11. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Zanzibella Hotel & Spa, utrzymuję się rezerwację do 24 godzin od najbliższej, możliwej godziny zakwaterowania tj. do godziny 10.00 am. dnia następnego.

12. W Zanzibella Hotel & Spa obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 10.30 p.m. do godziny 06.30 a.m.

§ 2

1. Gość Zanzibella Hotel & Spa w każdym przypadku nie może przekazywać apartamentu innym osobom.

2. Gość Zanzibella Hotel & Spa ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Zanzibella Hotel & Spa, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

3. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu apartamentu Gość może zostać obciążony kosztami naprawy. Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w apartamentach oraz innych pomieszczeniach tj. szaf, łóżek, sof, biurek, toaletek itp.

4. Zanzibella Hotel & Spa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Zanzibella Hotel & Spa lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie Zanzibella Hotel & Spa.

5. Zanzibella Hotel & Spa przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w apartamencie może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.

§ 3

1. Zanzibella Hotel & Spa świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi standardami. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2. Zanzibella Hotel & Spa zapewnia:

a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania;

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;

d. codzienne sprzątanie apartamentu,

e. w przypadku wystąpienia usterek w apartamencie, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zmienić pokój lub inny w sposób załagodzić niedogodności.

3. Podczas zameldowania w recepcji Gość otrzymuje klucz do apartamentu, który jest zobowiązany oddać w dniu wymeldowania. W przypadku utraty bądź uszkodzenia klucza pobierana będzie kara pieniężna w wysokości 25,00 USD.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego przez Gosia hotelowego oraz przybyciem straży pożarnej bez uzasadnionej potrzeby zagrożone jest karą pieniężna w wysokości 500,00 USD, doliczoną do rachunku Gościa, która musi zostać opłacona do dnia wymeldowania.

5. Goście mają możliwość palenia papierosów tylko w wyznaczonych do tego miejscach

§ 4

1. Na życzenie Gościa Zanzibella Hotel & Spa świadczy nieodpłatne następujące usługi:

a. udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą;

b. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Zanzibella Hotel & Spa;

c. przechowanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających charakteru bagażu osobistego.

§ 5

1. Odpowiedzialność Zanzibella Hotel & Spa jest wyłączona, wobec rzeczy Gości, które nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

2. Odpowiedzialność Zanzibella Hotel & Spa z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

§ 6

W Zanzibella Hotel & Spa zabronione jest:

a. zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Hotelu);

b. zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami Hotelu) w apartamencie bez zgody Zanzibella Hotel & Spa;

c. zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę;

d. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

e. palenie tytoniu w apartamentach, korytarzu, klatce schodowej, restauracji, barze, strefie spa&wellness, szatniach oraz hallu recepcyjnym.

§ 7

1. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Hotelu.

2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

3. Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku określone są w oddzielnej polityce dostępnej na stronie internetowej Zanzibella Hotel & Spa. Zanzibella Hotel & Spa nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Zanzibella Hotel & Spa.

4. Zanzibella Hotel & Spa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu zameldowania. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn niezależnych od Zanzibella Hotel & Spa np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV. Życzymy przyjemnego pobytu w Zanzibella Hotel & SPA

Życzymy przyjemnego pobytu w Zanzibella Hotel & SPA Dyrekcja Zanzibella Hotel & Spa.